Historie a současnost

Společnost RAISA, spol. s r. o. je ryze českou soukromou společností založenou v roce 1991 se sídlem v Praze. Roku 1993 je sídlo společnosti přeneseno do Kolína a 1.1.2008 dochází ke koupi 100% podílu ve společnosti firmou ControlTech s.r.o. Od svého založení se společnost zaměřila na realizaci jednotných telefonních sítí, datových a optických tras.

Veškeré úsilí pracovníků bylo od samého počátku zaměřeno na realizaci zakázek tzv. na klíč. Služby jsou poskytovány od vypracování projektové dokumentace, získání stavebního povolení až po realizaci a předání dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření a zajištění kolaudačního rozhodnutí. Realizace jednotných telefonních sítí a optických tras byla postupně rozšířena o výstavbu veřejných osvětlení, bezdrátových rozhlasů, překládky kabelových vedení nízkonapěťových a vysokonapěťových do 35 kV, výstavbu trafostanic, překládky sdělovacích a silových kabelových drážních tras.

Po změně vlastníka od roku 2008 se záběr činností společnosti rozšířil o vnitřní elektroinstalace a hromosvody, vnitřní slaboproudé rozvody a posledním produktem je realizace fotovoltaických elektráren. Firma RAISA spol. s r. o. působí na celém území České republiky zvláště pak ve Středočeském, Východočeském a Severočeském kraji včetně Hlavního města Praha. Pro zajištění co nejvyšší kvality a rozsahu činností, společnost disponuje vysokým množstvím montážních a projekčních kapacit na všechny oblasti činností včetně kapacity a vybavení pro zajištění zemních prací.

Odbornost společnosti:

Společnost má potvrzeny certifikáty kvality podle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN EN ISO 18001:2008. Kvalitu zabezpečují autorizovaní technici se specializací v oblastech Technologická zařízení staveb a Pozemní stavby. Kromě toho společnost drží oprávnění ITI Praha k provádění montáží vyhrazených elektrických zařízení ve stanovených kategoriích E1/A a E2/A. Všichni naši zaměstnanci jsou držiteli průkazu umožňujícího vstup do prostorů provozovaných Správou železniční dopravní cesty (SŽDC), a naši vedoucí pracovníci disponují osvědčením o úspěšném absolvování odborné zkoušky v rozsahu F10. Provozní zaměstnanci zase splňují požadavky stanovené Vyhláškou 50/78 Sb., § 5 a výše.


Oblasti činností společnosti:

  • projektové a realizační práce na veřejných osvětleních, slavnostních osvětleních, areálových osvětleních a místním bezdrátovém rozhlase pro obce, města a soukromé investory
  • realizační práce na dálkových optických kabelech, sdělovacích kabelech a napájecích kabelech v majetku ČDT
  • realizační práce na vnitřních elektroinstalacích, slaboproudých rozvodech a hromosvodech pro soukromé investory
  • realizace fotovoltaických elektráren pro soukromé investory

Strategickým cílem naší společnosti je:

I.

Naším cílem je stát se důvěryhodným a vysoce žádaným partnerem pro naše zákazníky v oblasti montáží zabezpečovacích a komunikačních systémů, datových sítí a kabelové infrastruktury pro zařízení s nízkým i vysokým napětím. Jsme flexibilním dodavatelem, který dokáže rychle reagovat na rostoucí požadavky našich klientů ohledně rychlosti, komplexnosti a kvality poskytovaných služeb. Zároveň dbáme na dodržování všech právních předpisů a dalších požadavků týkajících se našich produktů.

II.

Zároveň máme v úmyslu nadále expandovat na trhu a stát se v České republice význačným dodavatelem montážních a stavebních služeb. Chceme být známí svým pozitivním přístupem k ochraně životního prostředí a prevenci rizik spojených s zdravotními úrazy.

III.

Rádi bychom vytvořili stabilní firmu, která dokáže prosperovat i v konkurenčním prostředí. Firma staví na solidním podnikatelském plánu a kvalitních zaměstnancích. Naše organizační struktura je jasně definovaná, ale zároveň flexibilní. Zaměstnanci jsou schopni se adaptovat na nové metody a pracovat samostatně, aby dosáhli stanovených cílů. V naší firmě klademe důraz na týmovou spolupráci, vzájemnou odpovědnost, kreativitu a výkonnost.

IV.

Naše stanovené požadavky na integrovaný systém řízení naší organizace jsou a budou pečlivě splňovány. Pravidelně prověřujeme a hodnotíme jejich vhodnost a efektivitu, abychom zajistili neustálé zlepšování našeho řídicího systému.